Vedtægter

Vedtægter for IDRÆTSFORENINGEN POSTEN ÅRHUS


§1. Foreningen er stiftet den 21. marts 1945. Foreningens navn er IDRÆTSFORENINGEN POSTEN ÅRHUS og har hjemsted i Århus kommune,


§2. Idrætsforeningens formål er at virke for boldspil og øvrige aktiviteter for
Alle foreningens medlemmer,


§3. Foreningen er en åben forening, og derfor kan enhver person optages som medlem. Der kan optages aktive, passive samt støttemedlemmer,


§4. Kontingentet er det til enhver tid fastsatte af generalforsamlingen. Kontingent opkræves halvårligt,
                  
§5. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 1 ½ måned efter forfaldsdatoen, slettes som medlemmer. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt,


§6. Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne, hvis dette skønnes nødvendigt. Eksklusionen kan ske, hvis medlemmet:


• ikke retter sig efter foreningens gældende regler
• agiterer mod foreningens interesser
• tilegner sig noget af foreningens ejendom
• ved beruselse eller anden utilbørlig optræden under repræsentation for idrætsforeningen bringer den i miskredit,


§7. Foreningen er gennem sit medlemskab af Postens Idræts- og Fritidsforbund (PIF) og hermed også Dansk Firmaidræt underlagt dette forbunds gældende dopingregulativ,


Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende at deltage i doping-
test, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil,


Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidræts dopingregulativ.


§8. Foreningen administreres af en bestyrelse bestående af:  formand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant. Indvælgelse i bestyrelsen kan kun ske på generalforsamlingen. Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal.


§9. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren,


§10. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån til idrætsforeningens daglige drift,


§11. Regnskabsår er sammenfaldende med kalenderåret,


§12. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således: Formand og sekretær ved ulige årstal, kasserer og bestyrelsesmedlem ved lige årstal.
Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant for 1 år af gangen. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen. Revisor 1 ved ulige årstal og revisor 2 ved lige årstal. Der vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år af gangen, 


§13. Hver idrætsgren ledes af en formand. Afdelingsformændene indkaldes til møder med bestyrelsen efter behov. Valg til formand for en idrætsgren sker på et spillermøde før sæsonafslutningen. Formændene vælges for 2 år af gangen ved lige årstal,


§14. Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 1 måneds varsel via hjemmesiden eller Facebook. Indkaldelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal foretages samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen. Eventuelt oplæg til fremtidigt virke skal offentliggøres på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Aktive medlemmer har tale- og stemmeret. Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme. Passive medlemmer har kun taleret. Støttemedlemmer har hverken tale- eller stemmeret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 1/3 af medlemmerne kan ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes efter foranstående regler.  Desuden kan bestyrelsen også indkalde til ekstraordinær general-forsamling efter foranstående regler.


§15. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremtidigt virke
5. Regnskab og budget
6. Valg
7. Eventuelt


§16. Idrætsformændenes skriftlige beretninger skal være formanden i hænde senest den 10. januar før generalforsamlingen,


§17. I tilfælde af foreningens ophævelse sælges dens rekvisitter og materialer. Overskuddet skænkes til velgørende formål. Ophævelse kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan dog ikke ophæves, såfremt mindst 5 medlemmer vil fortsætte arbejdet,


§18. Forslag til ændring af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor,


§19. Foreningens revisor skal, på opfordring fra bestyrelsen, foretage revision, når det skønnes nødvendigt. Revisorerne kan på eget initiativ foretage revision på et hvilket som helst tidspunkt,


§20. Foreningsmedlemmer, formænd for idrætsgrene og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§21. Passive medlemmer kan for egen regning deltage i Forbundsmesterskaber (FM) i Postens Idræts- og Fritidsforbund (PIF). Tilmelding skal altid ske gennem Idrætsforeningens kasserer. Deltagerne står selv for betaling af startpenge samt evt. deltagelse i 3. halvleg. Tilmelding er bindende,
 
§22. Udover de nævnte vedtægter kan der for de respektive idrætsgrene findes særlige vedtægter. Disse reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2023.Sidste kontingentforhøjelse (fodbold) blev vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2012.